NS03 การเตรียมตัวและวางแผนการจัดโครงการแบบ NEW NORMAL ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จากการที่ทางกระผมและทีมงานได้วางแผนในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เราจึงได้วางแผนในการจัดกิจกรรมแบบ NEW NORMAL เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ทางกระผมและทีมงานได้มีการประชุมวางแผน แบ่งงาน แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบส่วนต่างๆอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการของเราเดินต่อไปได้ ดังนั้นเราจึงได้เตรียมตัวการจัดโครงการแบบ NEW NORMAL โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสาธารณะสุข

ได้จำกัดคนในการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ไม่เกิน 50 คน มีการตรวจและวัดอุณหภูมิร่างกายของแต่ล่ะคนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการสอบถามผู้ที่มาร่วมโครงการอย่างน้อยต้องฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม เราได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แต่เพื่อการลดความเสี่ยงเราจึงได้การใช้การถ่ายทอดสดผ่านเทคโนโลยีเพื่อลดเสี่ยงต่อการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก มีการป้องกันเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

อื่นๆ

เมนู