ข้าพเจ้า นายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุและเด็ก โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน โดยการเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กด้วยการเล่านิทาน ได้ดังนี้

        การเล่านิทาน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและทำได้ทุกวัน ผลดีที่เกิดขึ้นช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์รอบด้าน และยังเป็นการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว อีกทั้งยังสร้างความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพราะเรื่องราวในนิทานเปรียบเสมือนสถานการณ์สมมติ ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดตาม เป็นแบบฝึกหัดอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกและเข้าใจง่าย โดยเด็กที่ฟังนิทานเป็นประจำจะมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษา มีทักษะการฟังและสรุปความ และเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีสมาธิที่จดจ่อกับการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียน การเล่านิทานนั้นยังมีประโยชน์และเป็นการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ต่อเด็ก เนื่องจาก

  • เสริมปัญญาเด็ก นิทานจะช่วยให้เด็กฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) และฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  • ทำให้เด็กช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต
  • เรียนรู้ภาษา มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา
  • ฝึกจับประเด็น การเล่าซ้ำจะทำให้เด็กจำได้ทั้งเรื่อง มองภาพรวมเข้าใจเรื่องได้เร็ว
  • ฝึกสมาธิ การตั้งใจฟังนิทาน เป็นการฝึกสมาธิให้เด็ก
  • จินตนาการ การฟังนิทานเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ
  • คุณธรรม ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก จากเนื้อหาในนิทาน
  • รักการอ่าน การอ่านนิทานให้ฟังบ่อยๆ ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
  • ความสุข บรรยากาศการเล่านิทานเป็นความสุขในครอบครัว

        ดังนั้นการเล่านิทาน เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย และสามารถทำได้ทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอน นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าของเด็ก และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

        นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้สูงอายุและเด็ก ได้มอบของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาการให้แก่เด็กในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู