ข้าพเจ้านางสาวนุชดารัตน์ อาตมชาติ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน    จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่จัดโครงการวิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ  โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือในชุมชนและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำบัญชีต้นทุนพื้นฐานได้

 

             

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่จัดโครงการวิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ  โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือในชุมชนและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำบัญชีต้นทุนพื้นฐานได้

โดยได้ร่วมมือกับกลุ่มอาชีพเสริมทอผ้าไหมในชุมชนบ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการจดทะเบียนกลุ่ม OTOP 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ กับทางพัฒนาชุมชนบ้านอำเภอบ้านด่าน เพื่อเป็นการนำร่องให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือพัฒนาเพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) จากอุตสาหกรรมจังหวัดต่อไป

           

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกายลักษณะที่ต้องการ เช่น หมวก ผ้าเช็ดหน้า เสื้อผ้า ผ้าอ้อมเด็ก

บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้มีดังต่อไปนี้

1.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำผ้าทอมือออกแบบ ตัดเย็บหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือได้จากการนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาออกแบบ และตกแต่งด้วยผ้าทอมือ อาจมีการประกอบแต่งสีหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นเพิ่มความแข็งแรงหรือความสวยงาม เช่น ไม้โลหะ กระดาษแข็งพลาสติก ซิป กระดุม ข้อเกี่ยวฟองน้ำ โบว์ลูกไม้ โบว์ลูกปัด เลื่อมด้ายปัก ดิ้นปักสีต่างๆเช่นดิ้นเงิน ดิ้นทอง

2.ผ้าทอมือ หมายถึง ผ้าที่ทอด้วยกี่เอวกี่พื้นบ้าน หรือกี่กระตุกโดยใช้เส้นด้ายที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติเส้นใหมแท้ เส้นใหญ่ประดิษฐ์ หรือเส้นใหญ่ผสม โดยมีลวดลายและเอกลักษณ์เป็นแบบดั้งเดิมหรือแบบสมัยนิยมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน เช่น ผ้าแพรวาแบบดั้งเดิม ผ้ายกแบบสมัยนิยม

3.เส้นใยธรรมชาติ หมายถึง เส้นใยที่มาจากพืช เช่น ฝ้ายลินิน ป่าน กัญชง และเส้นใยที่มาจากสัตว์เช่นขนสัตว์ไหม

4.เส้นไหมแท้ หมายถึง เส้นใยโปรตีนที่ได้จากหนอนไหม

5.เส้นใยประดิษฐ์หมายถึงเส้นใยสังเคราะห์ เช่น พอลิเอสเตอร์ ไนลอน อะคริลิค และเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เช่นแอซีเทต เรยอน

6.เส้นใยผสม หมายถึง เส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยประดิษฐ์ผสมกับเส้นใยประดิษฐ์เช่นฝ้ายผสมกับไหม ฝ้ายประสมพอลิเอสเตอร์ เรยอนผสมพอลิเอสเตอร์

       

ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการจดทะเบียนกลุ่ม OTOP 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ในชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือบ้านขาม กับทางพัฒนาชุมชนบ้านอำเภอบ้านด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งลำดับถัดไปจะเป็นการจัดโครงการ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า”ในวันจันทร์ที่ ๒4 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑6.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมบ้านขาม ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการอบรมเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และอบรบเกี่ยวกับเรื่องการคิดต้นทุนสินค้า พร้อมทั้งอบรมในเรื่องหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้

อื่นๆ

เมนู