การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

      จากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการสานตะกร้าของคนในชุมชนว่า มีความคืบหน้ายังไงบ้าง และได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเรื่อง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

         ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นขั้นตอนที่ ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องทำเตรียมเอกสารเพื่อ นำเอกสารดังกล่าวส่งให้ทาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบ ตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยสาระสำคัญของขั้นตอนนี้ คือ การตรวจสอบว่า เครื่องหมายการค้าที่ยื่นเพื่อขอจดดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ (เช่น ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าไปเหมือน หรือ คล้าย กับเครื่องหมายการค้าของคนอื่น เป็นต้น)

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

    1. ขั้นตอนการประกาศโฆษณา

เป็นขั้นตอนที่ทางกรมฯจะออกประกาศโฆษณาเพื่อให้ เผื่อมีผู้ที่ต้องการคัดค้าน กล่าวคือ เขาอาจจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปเหมือน หรือ คล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของเขา

    1. ขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญ

เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ได้ประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีคนคัดค้าน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

          ทั้งนี้ ระยะเวลาส่วนใหญ่ที่จะต้องดำเนินการจะอยู่ที่การดำเนินการที่กรมฯเป็นส่วนใหญ่ และความรวดเร็วก็จะขึ้นอยู่กับเอกสารที่เรายื่นไปว่าครบถ้วนหรือไม่ ไม่มีความเหมือน หรือ คล้าย กับเครื่องหมายการค้าของคนอื่น และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เป็นเครื่องหมายการค้าที่ขาดความบ่งเฉพาะหรือไม่ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู