การถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจ

ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะของชุมชนในตำบลบ้านด่านประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจักรสานตะกร้าจากพลาสติกให้มีมูลค่าและได้มาตรฐาน (มผช.) ณ บ้านโคกวัด ร่วมติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวแต๋น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 และประชุมหารือการจัดเตรียมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และมีการร่วมพูดคุยกันในเรื่องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว รวมถึงด้านการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ทำการพูดคุย สอบถาม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาในชุมชน โดยคณะทีมงานได้ทำการสอบถามข้อมูลกับทางผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

ในการสอบถามความต้องการของสมาชิกในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวกับการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เรื่อง การถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจ ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ทำการศึกษาและสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด จากข้อมูลพบว่า การถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ซื้อ เพราะนอกจากคุณภาพของสินค้าที่จะต้องดีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการโปรโมทสินค้า คือ ภาพถ่ายของสินค้า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ที่เข้ากับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภาพถ่ายจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนบอกเล่าคุณลักษณะต่างๆของตัวสินค้าให้ผู้ซื้อได้รับรู้มากที่สุด เพราะผู้ซื้อไม่มีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสกับสินค้าจริง ต้องตัดสินใจผ่านภาพถ่ายและคำบรรยายที่เขียนบอกเล่ามาเท่านั้น ดังนั้นรูปภาพสินค้าที่ชัดเจน บอกรายละเอียดได้ครบถ้วนและสามารถสื่ออารมณ์ของสินค้านั้นๆออกมาได้มากที่สุด ย่อมเป็นสินค้าที่เชิญชวนให้อยากซื้อ ทำให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้ด้วย ในการถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจนั้น ต้องอาศัยเทคนิคการถ่ายภาพที่ทำให้สินค้าออกมาสวย ดึงดูด และมีความเป็นธรรมชาติ เช่น การใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพ เป็นวิธีที่ง่ายมาก พร้อมทั้งยังทำให้ภาพสินค้าออกมาสวยและเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยจะทำให้สามารถเห็นรายละเอียดของสินค้าได้ชัดเจน สร้างบรรยากาศให้กับสินค้า ทำให้สามารถสื่อถึงความเป็นสินค้าได้ดี การใช้ฉากหลังที่เรียบง่าย เทคนิคนี้จะช่วยให้สินค้าดูโดดเด่นขึ้นมา อาจเป็นสีอะไรก็ได้ที่มีความเรียบง่าย ไม่กลมกลืมกับตัวของสินค้ามากจนเกินไป จะใช้เป็นกระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆก็ได้ และจัดวางตำแหน่งสินค้าให้สวยงาม การมีองค์ประกอบช่วยเสริมให้สินค้ามีความน่าสนใจ สิ่งที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบเสริมสินค้า จะต้องไปในทางเดียวกันกับสินค้า เข้าถึงง่าย และมีการจัดวางที่ไม่ดูรกหรือโล่งจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าเป็นอาหารองค์ประกอบที่นำมาเสริมอาจใช้เป็นจานหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารนั้น เลือกสีสันที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความอยากอาหาร  รวมถึงการตัดต่อและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการถ่ายภาพได้ดีมาก เพราะบางครั้งสินค้าที่เราถ่ายอาจมีฝุ่นติด สีของภาพไม่สวย สินค้าในภาพไม่โดดเด่น หรือภาพที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการของเรา ในการแก้ไขปัญหาอาจจะใช้โปรแกรมสำหรับตัดต่อหรือตกแต่งภาพต่างๆมาปรับแต่งภาพให้มีความน่าสนใจ สีสันสวยงาม และองค์ประกอบในภาพครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

จากข้อมูลที่ได้ทราบเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจ คณะทีมงานได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญของข้อมูล จึงได้หาแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคณะทีมงานจะจัดทำเพจสำหรับการโปรโมทสินค้าในชุมชนตำบลบ้านด่าน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนตำบลบ้านด่านที่ต้องการจะโปรโมทสินค้าของตนเองได้ติดต่อเข้ามาหาทางเพจ เพื่อจัดการถ่ายภาพสินค้าของตนเอง และลงโปรโมทรูปภาพสินค้ากับทางเพจ ทำให้ผู้ที่ต้องการจะซื้อสามารถพบเห็นได้ง่าย สินค้าดึงดูดสายตา และมีความน่าสนใจ สามารถนำรูปภาพที่ได้มาใช้โปรโมทได้ทั้งทางช่องทางออนไลน์ และออนไซต์ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีรายการสั่งซื้อสินค้าที่มากขึ้น ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้ให้กับในชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

       

 

อื่นๆ

เมนู