ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “ร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนให้เป็นแบรนด์สินค้าโดยการเพิ่มโลโก้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและติดต่อซื้อขายสินค้าได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เช่น ขนมไทย,ผ้าไหม,น้ำปุ๋ยหมัก และผักต่างๆที่เป็นผลผลิตจากคนในชุทชน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนในการสร้างรายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ในหมู่บ้านและชุมชมได้สร้างสรรค์ขึ้น และเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักของผู้คน เพื่อให้ช าวบ้านในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ของตนให้เกิดความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านผ้าไหม ขนมไทย หรือแม้แต่ปู๋ยหมักชีวะภาพ ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ทางผู้ทำงานเล็งเห็นว่าควรมีการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนมีการกระจายสินค้ามากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

อื่นๆ

เมนู