ข้าพเจ้า นายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า) โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นผู้นำเสนอการท่องเที่ยวของตำบลวังเหนือ โดยได้ให้ความรู้เรื่องความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดังนี้

ความสำคัญต่อบุคคล

  • เป็นการเปิดโลกทัศน์ ที่คนทุกระดับสามารถมีประสบการณ์ร่วมกันได้
  • สร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ความสำคัญต่อสังคม

  • เกิดการสืบทอดวัฒนธรรม ทำให้เจ้าของจินตนาถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีประจำถิ่นของตน พร้อมใจกันเชิดชูทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มาเยือน
  • เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย อาหารการกิน ขนบประเพณีประจำถิ่นศิลปะพื้นฐาน เป็นต้น
  • นำความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ทางด้านการคมนาคม การสาธารณูปโภค และมาตรฐานการครองชีพโดยเฉพาะท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
  • เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเจ้าของที่ดินและนักท่องเที่ยว
  • ช่วยลดช่องว่างของสังคม ส่งเสริมมาตรฐานสวัสดิการสังคมโดยตรง

ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ

  • เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการนำเที่ยว ธุรกิจอาหารและการพักแรม ธุรกิจการค้าของที่ระลึก ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัว
  • เกิดการจ้างงาน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถิ่นทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู