ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและการแก้ปัญหา

                 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถสรุปปัญหาของท้องถิ่น  ตามลำดับ  ดังนี้

  1) ปัญหาถนนคับแคบชำรุดเสียหาย  เนื่องจากถนนโดยทั่วไปในเขตเทศบาลสภาพคับแคบ  ไม่สามารถขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้นได้  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งร้านค้าและปลูกบ้านพักอาศัยอย่างหนาแน่น  ถนนบางสายใช้งานมานานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวก

  2)  ปัญหาทางเท้ามีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน  ถนนของเทศบาล  ส่วนใหญ่จะไม่มีทางเท้า  บางแห่งมีถนนไม่ได้มาตรฐาน  ประกอบกับบางแห่งประชาชนได้วางสิ่งของบนทางเท้าทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

  3)  ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างยังไม่ทั่วถึง  ตามถนนสายรองตามซอยต่าง ๆ   ยังมีไม่เพียงพอและไฟฟ้าสาธารณะบางจุดดวงโคมยังไม่ได้มาตรฐาน  ทำให้แสงสว่างในเวลากลางคืนมีไม่เพียงพอ  จำเป็นต้องปรับปรุงทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนและให้ความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน

  4)  ปัญหาการจราจรและอุบัติภัย  เนื่องจากในเขตเทศบาลมีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก มีการจอดรถยนต์ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ทำให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด  และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนจะประสบปัญหามาก

  5)  ปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง  เนื่องจากชุมชนหลายแห่งยังมีท่อระบายน้ำไม่เพียงพอ  และบางแห่งมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน  ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน  โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก

  6)  ปัญหาประชาชนบางส่วนไม่มีงานทำ  เนื่องจากประชาชนบางส่วน  ที่พักอาศัยในพื้นที่  ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม  ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ  ให้ประชาชนที่พักอาศัยในเขตเทศบาลตกงาน

  7)  ปัญหาขาดอาชีพเสริมสำหรับประชาชน  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนคลองเจ็กพัฒนา  และชุมชนหมู่  6 พัฒนาจะประกอบอาชีพรับจ้าง  มีรายได้น้อย  และไม่มีรายได้อื่น ๆ  เสริมอีก

 

แนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน มีดังนี้

1) การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน เป็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ในรูปแบบของสหกรณ์ที่เปิดรับสมาชิก คือ คนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการทางเศรษฐกิจ

2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยเน้นการพึ่งพิงอิงอาศัยกัน มากกว่าการแข่งขันกัน ส่งเสริมให้มีระบบการร่วงมมือกัน

3) การเสริมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจ ให้เกิดการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในชุมชน

4) การเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันกันทางตลาด นอกจากชุมชนจะร่วมมือกัน ในการสร้างผลิตภัณฑ์ตามความชำนาญในแต่ละท้องถิ่นแล้ว การการเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันกันทางตลาดก็เป็นเรื่องสำคัญ ชุมชนควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องการการตลาด เพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้เป็นอย่างดี

                                                   

อื่นๆ

เมนู