การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะของชุมชนในตำบลบ้านด่านประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ในเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการร่วมติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวแต๋น ประชุมหารือการจัดเตรียมโครงการ จัดทำเอกสาร และแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 และมีการร่วมพูดคุยกันในเรื่องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ทำการพูดคุย สอบถาม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาในชุมชน โดยคณะทีมงานได้ทำการสอบถามข้อมูลกับทางผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

จากการทำงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคนในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับชุมชน เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนตำบลบ้านด่าน ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลข้อมูลจากประสบการณ์การทำงานทั้งหมดของตนเองและของคณะทีมงานที่ได้จัดทำโครงการร่วมกับคนในชุมชนตลอดระยะเวลาของการจัดทำโครงการตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงโครงการสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพของคนในชุมชน ที่ได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส Covid-19 การส่งเสริมการป้องกันโรคในวัยเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ สอนวิธีการป้องกันตนเองจากความเสี่ยง การรักษาสุขอนามัยให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ชุมชนได้มีการให้ความร่วมมืออย่างดีและนำความรู้  ที่ได้ไปปรับใช้จนทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้านสภาพแวดล้อมภายในชุมชน มีการจัดทำกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งได้ทำความสะอาดทั้งถนน วัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆบริเวณรอบชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสะอาดปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาสัมมาอาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ มีการสอบถามความต้องการของคนในชุมชนที่ต้องการจะสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมว่ามีความต้องการประกอบอาชีพในด้านใด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความต้องการและจัดโครงการอบรมให้ความรู้ สอนวิธีการให้คนในชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการจัดทำบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจจนสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น จากนั้นก็ทำการส่งเสริมการขายทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้มีการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน โดยการนำคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษามาร่วมกันเรียนรู้ สืบสาน ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีให้แก่ผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน น

จากการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนตำบลบ้านด่าน ทำให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมต่างๆไปใช้ได้จริง มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การสร้างสัมมาอาชีพ การบริการ สิ่งแวดล้อม และศักยภาพของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนคนในชุมชนสามารถต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่ให้พัฒนาขึ้นไปและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้

   

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู