NS03 การทำหนังสือขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า

          ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า) ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ พัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์, โครงการสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ จากการจัดโครงการทั้ง 3 โครงการข้างต้น ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่จากคณะอาจารย์ให้เป็นผู้จัดทำหนังสือราชการ เช่น หนังสือเชิญเป็นประธาน, หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่, หนังสือเชิญเป็นวิทยากร, หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม เป็นต้น

จากหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือราชการในการจัดโครงการ ข้าพเจ้าได้คำนึงถึงความสำคัญของการทำหนังสือราชการเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าหวังว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู