ปัจจัยความสำเร็จในการทำงาน

              ปัจจัยความสำเร็จในการทำงานมีคุณค่ามากที่สุดของการทำงานทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือการมีความรู้ ความสามารถ ในการนำสติปัญญามาใช้วางแผนและตัดสินใจดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพราะทรัพยากรมนุษย์จะทำหน้าที่บริหารทรัพยากรอื่น ๆ จนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสินค้าหรือการบริการขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ของการทำงานหากปราศจากทรัพยากรมนุษย์การทำงานของการทำงานจะไม่สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น 1.ความรู้และความเข้าใจในงานที่ทา 2.สภาพแวดล้อมในการทางาน 3.ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทางาน 4.ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 5.ขวัญและกาลังใจในการทางาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร ปริมาณการผลิต  คุณภาพงาน. ความรวดเร็วในการทางาน

              การที่บุคลากรจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละ ในการทำงานอย่างจริงจังของบุคคลในองค์กรภาครัฐและเอกชน พระสงฆ์ ผู้นำ ชาวบ้าน และนักเรียน  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรภาครัฐและเอกชน พระสงฆ์ ผู้นำ ชาวบ้าน และนักเรียน เพราะความพึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลทำงานด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด ความพึงพอใจในงานจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผู้บริหารทุกระดับจึงควรให้ความสนใจและนำมาเป็นองค์ประกออบในการวิเคราะห์งานและการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความพึงพอใจในงาน อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น การลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติงานการท่องเที่ยว ของตำบลบ้านด่าน ที่เห็นองค์กรภาครัฐและเอกชน พระสงฆ์ ผู้นำ ชาวบ้าน และนักเรียน ความสามัคคีในหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมมือช่วยกันอย่างเต็มที่จนสำเร็จออกมาเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจอาทิ พระสงฆ์ที่เมตตาสถานที่และการจัดตั้งแต่ละกิจกรรม องค์กรปศุสัตว์ที่ได้เข้ามาดูแลทำหมัน ฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าและเอาไปไว้สถานรับดูแลสัตว์ เป็นต้น

            ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานว่าเป็นการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมความความเข้มแข็ง และการสนับสนุน งบประมาณ  ความสามารถและทักษะในการทำงานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อันจะทำให้ตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอันจะทำให้ตนเองผู้อื่นและองค์การเกิดความสุขในที่สุด ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

อื่นๆ

เมนู