NS03 “กลุ่มผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์”

ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการสำรวจตำบลวังเหนือมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่ ประชาชนในวัยทำงานส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด  ประชาชนส่วนที่อาศัยอยู่ในตำบลนั้นเป็นผู้สูงอายุและเด็ก  ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพและส่วนน้อยประกอบอาชีพทำนาเพื่อบริโภคเท่านั้น ทำให้เวลาส่วนใหญ่จะว่าง ด้วยการสื่อสารภายในชุมชน จึงก่อเกิดกลุ่มผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุทอผ้า กลุ่มผู้สูงอายุสานกระเป๋า กลุ่มผู้สูงอายุทำน้ำพริก กลุ่มผู้สูงอายุปลูกผัก  เป็นต้น  การบริหารจัดการในชุมชนในรูปแบบกลุ่มผู้สูงอายุนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความผูกพันภายในชุมชน สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น สิ่งเหล่านี้หากได้รับการต่อยอดทางด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสมรรถนะกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือการบริการ ก็จะส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น การที่หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นแรงผลักดัน จะสามารถให้ชุมชนแห่งนี้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู