บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี   ภักดีพันธ์  ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนกรกฎาคม จึงได้ทำการประชุมกลุ่มออนไลน์เพื่อชี้แจงและแบ่งงานในการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจครั้งแรกในเรื่องของข้าวพันธุ์มะลิ 105 โดยได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ล่ะคนออกไป ได้จัดเตรียมสถานที่และอาหารกลางวัน

ข้าพเจ้าและทีมงานรวม 18 คน ได้ลงพื้นที่ในการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ของหมู่ที่6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด โดยจัดโครงการเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในหมู่บ้านสนใจเป็นอย่างมาก โดยพูดถึงการส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวไปตรวจ  กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวว่ามีการผลิตเก็บรักษาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้นอย่างไร และได้ให้ชาวบ้านที่สนใจขอขึ้นการรับรองการปปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าร่วมโครงการและเรื่องที่สองได้พูดถึงการน้ำข้าวมาแปรรูปใส่บรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น

ทีมงานได้ร่วมกันสำรวจ 14 ตัวชี้วัดในชุมชนเพิ่มเติมและได้ทำการประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์ผู้ตวบคุมอีกครั้งเพื่อเสนองานและชี้แจงกิจกรรมเพื่อดำเนินการในเดือนถัดไป

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่   ในขณะนี้มีการระบาดของโรค covid 19 ระลอกใหม่ขึ้นและมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างหนัก ผู้คนอพยพกลับถิ่นฐาน จึงทำให้มีปัญหาและยากเป็นอย่างมากต่อการเข้าพื้นที่ จึงทำให้ต้องแบ่งกระจายการเข้าพื้นที่กันออกไป และปัญหาในการโครงการที่ผ่านมาเพิ่งเป็นโครงการแรกของพวกเราอาจจะยังปฏิบัติหน้าที่บางจุดยังไม่เต็มที่พอและประชาชนบางส่วนติดภารกิจจึงทำให้เกิดการล่าช้าขึ้น

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู