ข้าพเจ้านายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า ในตำบลวังเหนือ จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง บุคลากรและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP สามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

GMP คืออะไร?

      GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

      ในการผลิตขนมไทยมักมีการ หยิบ จับ ตกแต่งด้วยมือ ผู้ผลิตจึงควรแต่งกายที่สะอาดมิดชิด รักษาความสะอาดส่วนบุคคล รักษาสุขภาพให้ไม่เป็นโรคติดต่อ ล้างมือก่อนเริ่มการผลิตและหลังเข้าห้องน้ำ งดเว้นการปฏิบัติตนที่ไม่ควร เช่น ไอ จาม การสูบบุหรี่ การล้วง แคะ แกะเกา เป็นต้น

      การนำมาตรฐาน GMP มาใช้ในการผลิตขนมไทยนั้นเป็นส่วนที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  โดยมาตรฐาน GMP มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนการผลิต และบุคลากรในการผลิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งรสชาติ สุขลักษณะที่ ดีในการผลิต และความปลอดภัยต่อการบริโภค

อื่นๆ

เมนู