1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การเตรียมเอกสารและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

NS03 การเตรียมเอกสารและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ข้าพเจ้า นายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ            อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา       09.00 – 16.00น. ได้มีการจัดทำเอกสารการรับลงทะเบียนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดเตรียมเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาแบบประเมินประกอบไปด้วย

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

ความพึงพอใจด้านวิทยากร

ความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านการนำความรู้ไปใช้

ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

จากข้อมูลที่ได้การทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จะนำไปใช้ในการสรุปผลโครงการและจัดทำรูปเล่มโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้าน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงได้

 

 

อื่นๆ

เมนู