NS03 การประสานงานและทำงานเป็นทีมในชุมชนวังเหนือ

ข้าพเจ้า มาริสา นาคหาญ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงที่ปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ได้ประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อที่จะจัดโครงการในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนวังเหนือและ ได้ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มการทำขนมในชุมชนที่มีความสนใจการเรียนรู้ การทำขนมไทยพื้นบ้านเพื่อหารายได้เสริมอาชีพเสริมในชุมชน ชาวบ้านตำบลวังเหนือมีความร่วมมือและมีสามัคคีกันช่วยเหลือกันและทำงานกันเป็นทีมในการทำโครงการครั้งนี้  ชาวบ้านมีความอยากรู้เรียนในแต่ละการจัดโครงการ ชาวบ้านมีความสนใจ

      

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรก้าวหน้าสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นและจะประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู