ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลกระทบต่อประชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่เต็มที่มากนัก  จึงส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 30 คน ตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมดังนี้

วันที่ 22 กรกฎาคม เข้าร่วมประชุมกับทีมงานกลุ่มการท่องเที่ยวและคณะอาจารย์ เพื่อร่วมพูดคุยการวางแผนการดำงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team

วันที่ 5 สิงหาคม ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมกับทีมงานกลุ่มการท่องเที่ยวและคณะอาจารย์ เพื่อร่วมพูดคุยการวางแผนการดำงาน เพืวางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และประชุมจัดหาวิทยากร

วันที่ 8 สิงหาคม นัดรวมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมพูดคุยและจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อนำเสนออาจารย์ ณ ที่ประชุมในวันถัดไป เพื่อที่จะได้จัดเตรียมสิ่งของ ติดต่อวิทยาการ สถานที่อบรม และติดต่อแจ้งผู้ใหญ่บ้านที่จะลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ใหญ่

วันที่ 10 สิงหาคม จัดซื้อเตรียมสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปมอบแก่ชาวบ้าน และมอบให้แก่สถานที่กักกันตัวในชุมชนตำบลชุมเห็ด

นอกจากนี้กลุ่มพวกเรา ยังได้จัดเตรียมของอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ณ สถานที่กักกันตัว เทศบาลตำบลชุมเห็ด ในว้นแม่ ที่ 12 สิงหาคม และได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปแจกแก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการตามที่อยู่อาศัย จึงทำใหเพวกเราได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้าน ทำให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น เพื่อที่จะไดหาทางแก้ไข ช่วยเหลือ และยังสงเสริมให้ชาวบ้านมีงานทำในชุมชนรายได้เสริม

***วีดิโอประจำกลุ่ม***

https://www.youtube.com/watch?v=QXSejQn2a3Q

 

อื่นๆ

เมนู