โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้

         ในการทำงานของเดือนสิงหาคม จะมีการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางทีมผู้ปฏิบัตงานและคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19และให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ

         ได้มีการจัดทำโครงการทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากวัสดุในหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสอนวิธีทำปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้จากคนในชุมชนมาทำการหมักปุ๋ย โดยมี นายเอกชัย หวศิรินทร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับคนในชุมชน และยังมีโครงการเยี่ยมบ้านแจกถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนและผู้ยากไร

         วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet กับอาจารย์ประจำโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ประชุมครั้งนี้ได้หาแนวทางในการจัดกิจกรรมและลงพื้นที่ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ         

         วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีการจัดซื้อของอุปโภคบริโภค เพื่อไปบริจาคให้แก่คนในชุมชนและมอบให้สถานที่กักตัวในตำบลชุมเห็ด

         วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้นำของที่จัดซื้อมอบให้สถานที่กักตัวในตำบลชุมเห็ดเพื่อให้ส่วนกลางกระจายของไปตามหมู่บ้านในชุมชน และได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปแจกแก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการตามที่อยู่อาศัย

         วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้นำหน้ากากอนามัยแจกคนในชุมชน และประชุมจัดกิจกรรมโครงการความรู้นวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบสมุนไพร ให้ความรู้และสอนวิธีการทำ

          วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมความรู้นวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบสมุนไพรให้คนในชุมชนบ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด ให้ชาวบ้านรู้จักใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติผ่านกรรมาวิธีการผลิตโดยชาวบ้านตำบลชุมเห็ด ให้ใช้สรรพคุณในการบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อยตามตัว ลดอาการบวมอักเสบของกล้ามเนื้อเพิ่มระบบไหลเวียนโลหิต และโครงการอบรมให้ความรู้ในด้านภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและโรคซึมเศร้าในชุมชน ให้คนในชุมชนรู้จักวิธีป้องกันและบริหารระบบประสาทเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าของคนในชุมชน

         การลงพื้นที่ในชุมชนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชากรในชุมชนเกิดความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้โดยมีการส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำขึ้นครั้งนี้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโครงการของเราจะให้การข่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งการมอบสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้ที่กักตัวและช่วยเหลือคนในชุมชน ทางทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือสิ่งที่ขาดและบรรเทาความเสี่ยงให้กับคนในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู