ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร โจมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
จากการลงปฎิบัติงานโครงการขนมไทย ในเดือนสิงคม พ.ศ 2564 เนื่องจากอยู่ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 กำลังระบาดหนัก ผู้ปฎิบัติงานจึงทำงานกันอย่างระมัดระวัง และให้รอบคอบที่สุด เพื่อการดำเนินงานของเราให้เป็นไปตามแผนที่เรากำหนดไว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อม และทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างปลอดภัย เช่น ใส่แมส เว้นระยะห่างกัน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกชิ้นให้สะอาดในการจัดโครงการขนมไทย ให้แก่ชาวบ้านและดำเนินการไปตามเกณฑ์มาตราฐานการป้องกันโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำขนมไทย ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสามารถสร้างรายได้ อาชีพ ให้แก่ชาวบ้านได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู