“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            การปฏิบัติงานในช่วงเดือนสิงหาคม ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อนัดหมายและวางแผนการทำงานในกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนนี้และแบ่งหน้าที่การทำงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม โดยทางตำบลชุมเห็ดได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้

  1. โครงการการทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  2. โครงการเยี่ยมบ้านแจกของยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยได้เข้าไปในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแจกสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วย
  3. โครงการแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ณ สถานที่กักกันตัว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2564
  4. โครงการอบรมรวดแผนไทยและการทำลูกประคบอบสมุนไพรโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมชนค่อยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการนวดและการทำลูกประคบอบสมุนไพรพร้อมการส่งเสริมด้านการขายสินค้าและการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ
  5. กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ต้านภัย COVID-19 โดยมีผู้ปฏิบัติงานลงเดินตามชุมชนเพื่อแจกหน้ากากอนามัยแก่ชาวบ้านตำบลชุมเห็ด
  6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยได้มีการแจกถุงยังชีพและวัดความดัน และสอบถามความเป็นอยู่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์ปัจจุบันนี้

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ร่วมโครงการมอบถุงยังชีพ ณ สถานกักกันตัว เทศบาลตำบลชุมเห็ด ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทางกลุ่ม U2T ของตำบลชุมเห็ดได้จัดทำร่วมกันในวันเนื่องในโอกาสวันแม่

เนื่องจากเกิดโรคระบาด COVID-19 เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงาน ซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คนจำนวนมากเกินได้ แต่การปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

ในการทำงานเดือนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู