การดูแลความสะอาดในด้านต่างๆ ของชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวจันทรรัตน์ ฮวดศรี ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การดูแลความสะอาดในด้านต่าง ๆ ของชุมชน บุคคลทุกคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องช่วยกันดูแล สำหรับสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี และการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของชุมชน

ให้น่าอยู่และสะอาด ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านอาคารบ้านเรือน ในชุมชนจะมีอาคาร บ้านเรือน ผู้เป็น เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องคอยดูแลรักษาและปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอไม่ควร ปล่อยให้เสื่อมโทรมสกปรกแลดูไม่งามตา ขั้นต้นควรทำให้สะอาด ขั้นต่อไปอาจปรับปรุงทาสีและพัฒนาให้ดีขึ้น

2.ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในแต่ละบ้านเรือนและในชุมชนจะต้องกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เพราะจะทำให้ชุมชนมีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแสดงถึงความ เจริญของชุมชนนั้นด้วย นอกจากนี้ยังทำให้ชุมชนนั้น ปราศจากการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บกลิ่นเหม็น ดังนั้น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญมากของชุมชนทุกแห่ง

3.ด้านแหล่งน้ำดื่มและแหล่งน้ำใช้ น้ำดื่มน้ำใช้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิตชุมชนต่างๆ จึง ควรจัดหาแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ อาจเป็นบ่อบาดาลหรือแหล่งน้ำอื่นใดก็ได้ที่สะอาด พร้อมใช้พร้อมดื่มและเมื่อพบแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ไม่สะอาด ควรแจ้งให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน การดูแลแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ โดยไม่เป็นผู้กระทำให้แหล่งน้ำดังกล่าวสกปรก เช่นไม่ทิ้งสิ่งของลงในแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้

4.ด้านอาหารในชุมชน จะต้องดำเนินการให้ถูกหลักของ การสุขาภิบาลเพราะถ้าไม่สะอาดอาจมีผลต่อ สุขภาพของประชาชนที่มาใช้บริการได้ โดยเฉพาะเรื่องของโรคเกี่ยวกับ ทางเดินอาหาร และคนในชุมชนควรกินอาหารที่ปรุงสุกแล้ว และปราศจากเชื้อโรค ทำความสะอาดโดยการล้างก่อนรับประทาน

การจัดการของชุมชนมีการทำความสะอาด การจำกัดขยะ  ในที่ต่างๆในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน  หรือสถานที่ที่มีการประชุมกันในโอกาสต่างๆ

ปัญหาที่พบในชุมชน การทิ้งขยะที่ไม่ถูกที่ เช่น ทิ้งขยะข้างทาง หรือในที่สาธารณะ

การดูแลความสะอาดในชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนชุมชนต้องตระหนักถึง เพราะชุมชนมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมาก ถ้าหากคนในชุมชนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดด้านต่าง ๆ  ก็จะส่งผลแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ สุขภาพ สุขลักษณะ ภูมิทัศนต่าง ๆ รอบ ๆ ก็จะทำให้ไม่น่าอยู่

 

 

อื่นๆ

เมนู