ข้าพเจ้า นายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร. ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม    รายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 นั้น สรุปรายงานผลการดำเนินงานได้ดังนี้

 •  โจทย์พัฒนา คือ ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับสินค้าโอทอป
 • กิจกรรมพัฒนาพื้นที่  คือ กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิค -19

กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรควิค-19

กิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ ลวดลายผ้าไหม

กิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาขนมไทยตำบลวังเหนือให้ได้มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice, GHP)

 • ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม คือ เกิดทักษะการประกอบอาชีพใหม่ โดยการพัฒนาผ้าทอ ขนมไทย เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมากยิ่งขี้น  เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยดิจิทัลมากขึ้น  เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน บุคคลว่างงานได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้  เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคโควิค 19
 • แผนพัฒนาตำบล 
  ลำดับที่ รายละเอียด
  1 ข้อมูลทุตยภูมิ
  2  ศักยภาพตำบล
  3 ตรวจสอบข้อมูลกับพื้นที่
  4 วางแผนแก้ไขปัญหา
  5 โครงการ/กิจกรรม
  6 การจัดสรรผลประโยชน์
  7 ประเมินผล
  8 แผนพัฒนาตำบล

  รูปภาพกิจกรรม                                                                                                                  

 

อื่นๆ

เมนู