1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

NS03 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเสริมพลังอำนาจให้ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนมีชีวิตอย่างผาสุก ณ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ และผู้สูงอายุที่ได้เข้ามาร่วมโครงการทุกท่าน  การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่นการความรู้ในด้านการดูแลตนเอง การใช้ยาสามัญประจำบ้าน รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นต้น

จากการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้พบว่า  ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  มองเห็นประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู