โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังนี้

         ในการทำงานของเดือนกันยายน จะมีการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางทีมผู้ปฏิบัตงานและคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19และให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ

           มีการจัดโครงการภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุขึ้นที่หมู่บ้านโกรกขี้หนูอีกครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะของผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความรู้เพื่อที่จะรับมือการภาวะสมองเสื่อมและได้รู้ถึงวิธีการบริหารสมอง

           ภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ด้านภาวะสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้า รวมทั้งมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนชรา อาสาสมัครประจำหมู่บ้านแล้วก็สามัญชนผู้พึงพอใจร่วมโดยมีปริมาณที่จำตามมาตรการคุ้มครองที่ระบุ มีการเล่นเกมตอบคำถามและอีกกิจกรรมที่ได้จัดภายในวันเดียวกันคือกิจกรรมออกกำลังกายเต้นสร้างสุขภาพนำโดยอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้จ้างงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการหาทางออกของภาวะสมองเสื่อม

           

         การลงพื้นที่ในชุมชนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชากรในชุมชนเกิดความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้โดยมีการส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำขึ้นครั้งนี้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโครงการของเรามีความระมัดระวังและป้องกันของโรคติดต่ออย่างเข้มงวด

 

 

อื่นๆ

เมนู