จุดแข็งและจุดเด่นของตำบลบ้านด่าน

         ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะของชุมชนในตำบลบ้านด่านประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ในเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวแต๋น เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสีจากธรรมชาติมาใช้ในการทำข้าวแต๋นผ่านทางรูปแบบออนไลน์ และได้มีการร่วมมือกันของชุมชนและคณะทีมงานในการจัดกิจกรรม มีการพูดคุยกันในเรื่องต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ทำการพูดคุย สอบถาม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาในชุมชน โดยคณะทีมงานได้ทำการสอบถามข้อมูลกับทางผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน

จากการสอบถามสมาชิกในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านด่าน เรื่อง จุดแข็งและจุดเด่นของตำบลบ้านด่าน จากข้อมูลพบว่า ตำบลบ้านด่านมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอสตึกที่มีสนามบินของจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่มีสนามฟุตบอลช้างอารีน่า ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยการเดินทางไปมาระหว่างสองสถานที่นั้นต้องเดินทางผ่านตำบลบ้านด่านก่อน จึงสามารถบอกได้ว่าตำบลบ้านด่านนั้นมีจุดแข็งคือมีทำเลที่ตั้งที่ดี เหมาะแก่การพัฒนาให้มีความน่าสนใจในด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วตำบลบ้านด่านไม่ได้มีการจัดการในด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น หากแต่ตำบลบ้านด่านนั้นมีสิ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดระหาร วัดกระดึง ที่มีความสวยงามผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาอย่างลงตัว แม่น้ำลำตะลอง ที่มีบรรยากาศสดชื่น สะอาด และมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวธรรมชาติ ส่วนด้านหัตถกรรมงานฝีมือ ตำบลบ้านด่านก็ได้มีการจัดทำหลายอย่าง เช่น การทอเสื่อจากต้นกกที่มีลวดลายแปลกใหม่ การทอผ้าที่มีความสวยงามและมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ การจักสานก็มีหลายรูปแบบทั้งการจักรสานจากไม้ไผ่ การจักรสานจากพลาสติก ที่ทั้งแข็งแรงและสวยงาม หรือจะเป็นด้านการเกษตร ก็มีการทำสวนเกษตรผสมผสาน สวนผักปลอดสารพิษ และมีธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดสายตาคนมอง และในด้านคหกรรมก็มีการทำขนมท้องถิ่นอย่างข้าวแต๋นซึ่งรสชาติดี มีความหลากหลาย และสีสันสวยงาม สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมที่มากพอ ยังไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา จึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนามากยิ่งขึ้น

จากข้อมูลที่ได้ทราบเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดเด่นของคนในตำบลบ้านด่าน  คณะทีมงานได้เล็งเห็นถึงความต้องการ และความสำคัญของข้อมูล จึงได้หาแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคณะทีมงานอยากส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของชุมชน นำเสนอความเป็นบ้านด่านในด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น หรือการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ตามเส้นทางต่างๆที่เป็นเส้นทางหลัก เพื่อให้เป็นที่พบเห็นได้ง่ายของนักท่องเที่ยว หรือมีการจัดทำตลาดของฝากจากบุรีรัมย์ที่มีทั้งงานฝีมือ ของกิน และเครื่องจักสานที่เป็นรูปแบบของฝาก ซึ่งจะช่วยให้มีการท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทำให้ชุมชน   เป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู