1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. การแปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ(วิธีการ ปัญหา อุปสรรคที่ชุมชนเจอ)ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การแปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ(วิธีการ ปัญหา อุปสรรคที่ชุมชนเจอ)ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท กพร. ในกลุ่มของ  NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการแปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ปัญหาและอุปสรรคที่เจอในชุมชนมีดังนี้

  1. การรวมกลุ่มที่ยังไม่มั่นคงและมีสมาชิกค่อนข้างน้อยเพราะเพิ่งมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาตามคำแนะนำจากพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  2. สมาชิกในกลุ่มมีผู้ตัดเย็บเพียงแค่คนเดียว
  3. สมาชิกในกลุ่มมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมหลังช่วงการทำเกษตรกรรมเท่านั้น
  4. สมาชิกในกลุ่มยังขาดความสามัคคีและวิธีดำเนินการในกลุ่มยังไม่เข้มแข็งพอ
  5. ปัญหาด้านการตลาดเพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่จะมีการผลิตขึ้น

ส่วนในด้านปัญหาการแปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ปัญหาหลักคือ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงและค่อนข้างหายากในพื้นที่ วัตถุดิบเส้นไหมมีราคาแพง เพราะสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการมัดหมี่ และไม่มีการเลี้ยงไหม จึงทำให้ต้องซื้อวัตถุดิบ เช่น เส้นไหม และต้องจ้างมัดหมี่จากคนนอกอำเภอ ส่วนปัญหาในด้านการเงินพบว่ามีรายได้จากการขายผ้าจากการแปรรูปได้น้อย ไม่มีเงินหมุนเวียนเพราะไม่มีคนที่บริหารด้านการเงินจึงทำให้เกิดสภาวะขาดทุนดังนั้นข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลได้เสนอการจัดโครงเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย การมัดหมี่ และสาธิตการเย็บผ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มสมาชิกมีทักษะหลายด้าน จะได้มีอาชีพเสริมที่ยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู