1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านโกรกขี้หนูเก่าต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านโกรกขี้หนูเก่าต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

  • ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวฐิติรัตน์ แปลกไธสง ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม เมืองชุมเห็ด กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจพื้นที่ ม. 3 บ้านโกรกขี้หนูเก่า ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 22 หมู่บ้าน มี 338 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านกำนัน นายประเสริฐ  แมนไธสง พบว่า ประชาชนในชุมชนทำอาชีพ ข้าราชการ 5% รับจ้างทั่วไป 10% ค้าขาย 20% ทำนามากถึง 65% โดยประมาณ

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากทรัพยากรดินในชุมชนเป็นดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำเกษตรค่อนข้างมากต่อหลังคาเรือน ซึ่งในชุมชนโกรกขี้หนูเก่านิยมปลูกข้าว เช่น พันธ์ข้าวขาวดอกหอมมะลิ105      ข้าวกข 15 เป็นต้น ซึ่งจะปลูกในช่วงเดือนเมษายน เก็บผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ชาวบ้านจะเก็บข้าวไว้บริโภคและส่งขายโรงสีข้าวเอกชน กิโลกรัมละ 12 บาท

บางครอบครัวสร้างรายได้เสริมโดยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ทอเสื่อ จัดสาน เลี้ยงไก่ชน เป็นต้น บ้านโกรกขี้หนูเก่ามีปราชญ์ชาวบ้านที่เด่นเรื่องผ้าไหม คือ นายกฤษกร แก้วโบราณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ 3 อายุ 33 ปี ทำอาชีพเป็นพิธีกรทำผ้าไหม เวลาว่างมักจะออกแบบผ้าไหมลายแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ทำให้ผ้าไหมมีราคาสูงขึ้นชิ้นละประมาณ 10,000-50,000 บาท ในระยะเวลา1 เดือน สามารถทอผ้าไหมได้ประมาณ 3 ชิ้น รูปแบบการขายผ้าไหมจะเน้นขายผ่านทางออนไลน์

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณนายประเสริฐ  แมนไธสง กำนันรวมถึงประชาชน หมู่ 3 บ้านโกรกขี้หนูเก่า เป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู