ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ของหมู่บ้านในตำบลบ้านด่าน เพื่อได้สอบถามพูดคุยกับสมาชิกและผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ในหมู่บ้านเพื่อหาวิธีการแก้ใขปัญหาการลดความเสี่ยงการติดต่อโรคระบาด Covid-19 

        จากการลงพื้นที่ ที่ได้สำรวจและเก็บรวบรวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบในครั้งนี้พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการใช้มาตรการ new normal การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และผู้สูงอายุยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการระวังตัวในการป้องกันโรค และวิธีการปฏิบัติตัวในการรับมือกับโรคระบาด Covid-19 เนื่องจากยังมีใครไปให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ชาวบ้านและสมาชิกให้รับรู้ทุกคน

       แนวทางการแก้ใขปัญหา อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 โดยใช้วิธีการ new normal มากขึ้นเพื่อเป็นมาตการสำคัญในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องกันโรคจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือจะได้ระวังตัวการใช้ชีวิต

อื่นๆ

เมนู