1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าจากพลาสติกและไม้ไผ่ให้มีมูลค่าและได้มาตรฐาน(มผช.)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าจากพลาสติกและไม้ไผ่ให้มีมูลค่าและได้มาตรฐาน(มผช.)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าจากพลาสติกและไม้ไผ่ให้มีมูลค่าและได้มาตรฐาน(มผช.)

ข้าพเจ้านางสาว นภาพร นาคินชาติ                                                                                               

หลักสูตรการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมชุมชนสู่มาตรฐาน NS01                                             

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานตะกร้าพลาสติกและไม้ไผ่ถือได้ว่าเป็นผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งของไทยและของคนในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบันโดยผ่านกระบวนการคิดค้นกรรมวิธีการต่างๆ ขึ้นมา เพื่อใช้สร้าง เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้สอยที่มีประโยชน์สอดคล้องสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน แต่เมื่อกาลเวลาได้เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานนั้น
ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหม่ โดยมีการประยุกต์ด้านรูปแบบ การนำไปใช้งานแบบใหม่ นำวัสดุที่ทันสมัย ที่นอกเหนือจากวัสดุท้องถิ่นและธรรมชาติมาประกอบเป็นรูปทรงให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไทย ได้มีการพัฒนาและสร้างกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่สมัยก่อนอาจเป็นแค่ทำเพื่อใช้กันเองในครอบครัวและแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชนแต่ปัจจุบันรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานนั้นสามารถสร้างให้เกิดเป็นรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนและกลายเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดและกลายเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานตระกร้าพลาสติกและไม้ไผ่จึงได้มีกระบวนการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับเป็นสินค้า OTOP ประจำตำบล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความใหม่ แตกต่าง และเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงให้ดีขึ้น ถือว่ามีความจําเป็นขั้นพื้นฐานที่ต้องทําแต่ถ้าดีอยู่แล้วลูกค้ามีความพึงพอใจในปัจจุบันแล้วก็อย่าประมาท เพราะวันหนึ่งลูกค้าอาจจะเบื่อกับสินค้าที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่เสมอ เช่น มีรูปทรงที่ใหม่ๆลวดลายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทดลองทําเป็นสินค้าตัวอย่างถ้าชื่นชอบก็ค่อยผลิตเพื่อจําหน่ายออกมาในปริมาณที่มากขึ้นอาจจะใช้วิธีผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดและวางจําหน่ายในบางพื้นที่เขตการขายเล็กๆเพื่อทดลองตลาดติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าประเมินความพึงพอใจของลูกค้าก่อนที่จะผลิตสินค้าเป็น Lot ใหญ่ เพื่อวางจําหน่าย ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่ดี ดังนั้นการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและให้ความสําคัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เสียหายและเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภคโดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็น สิ่งหนึ่งช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

จากปัญหาที่พบ ยังขาดความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการผลิตลวดลายที่ทันสมัย จึงอยากให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจักสานตระกร้าจากพลาสติกและไม้ไผ่ให้มีมูลค่าและได้มาตรฐาน(มผช.) เพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้สูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานก็ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เป็นเครื่องมือในการประเมิน   และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของของในชุมชน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

อื่นๆ

เมนู