1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. กระบวนการจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่เป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

กระบวนการจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่เป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

                           โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจัดการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ดำรงรรรมกระทรวงมหาดไทยหน้าที่สำคัญในการทำงานคือเพื่อเพิ่มประสิทริภาพของระบบสารสนเทศของศูนย์ดำรงรรรมและสนันสนุนให้ศูนย์ดำรงรรรมเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
                      ดิฉันนางสาวพิชญาภา ปีตะเสนได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในฐานะบัณฑิต จบใหม่โดยได้รับผิดชอบในส่วนของ ก.พ.ร.ศูนย์ดำรงรรรม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในเดือนแรกได้รับหน้าที่ให้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลในฟอร์มคำร้อง ตามรูปแบบมาตรฐานหากพบว่ามีความไม่ถูกต้องตรงตามกำหนดให้รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการนำเข้าข้อมูลของเอกสารแบบฟอร์มคำร้องในรูปแบบกระดาษและเอกสารลักฐานของเรื่องนั้นๆแปลงเป็นเอกสารดิจิทัลผ่านเครื่องสแกนเนอร์ของสำนักงานดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมแอพพลิเคชั่นของศูนย์ดำรงรรรมซึ่งศูนย์ดำรงรรรมที่มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนเชิงคุณภาพจึงให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แล้วยังจัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและกระบวนการการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานระหว่างกันของหน่วยงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกัน                                                                                   จากข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน เกิดความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์(ต้นฉบับ)สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในทุกระดับได้อย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน

                                                                                                                                                                                                                                                                             

อื่นๆ

เมนู