1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารหมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารหมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารหมู่ที่ 5

บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวธิวาพร  แปนไมล์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในตำบลบ้านด่าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาในการพัฒนาหรือการสร้างรายได้จากอาชีพนั้นๆ ขั้นตอนการผลิต ต้นทุน การตลาด ที่ชุมชนมีอยู่เดิมเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนา โดยพบว่าแต่ละชุมชนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่หลากหลาย และจากการลงพื้นที่พบว่าหลายชุมชนที่มีการปลูกผัก แต่มีชุมชนที่น่าสนใจอยู่หนึ่งชุมชน ที่เป็นจุดเด่นและนำมาการปลูกผักนี้มาทำเป็นอาชีพเสริม จนประสบความสำเร็จ และเป็นที่รู้จักทางการตลาดอย่างมาก นั่นคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารหมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์

ผลจากการดำเนินการสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมงานได้สอบถาม นางทองปาน กระจางจิตร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร บ้านโนนสวรรค์ กล่าวว่า เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก หลังจากทำนาไม่มีอาชีพอื่นต้องไปทำงานต่างจังหวัด แต่หลังจากมีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร เมื่อปี 2555 เริ่มแรกมีชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพียง 8 ราย แต่พอประสบผลสำเร็จมีรายได้จากปลูกพืชผักขาย ก็มีชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นปัจจุบัน จำนวน  33 ราย  จัดแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกผักคนละ 1-2 งาน ส่วนพืชผักที่ปลูกจะเน้นปลูกตามฤดูกาลสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน อาทิ แตงกวา ถั่วฟักยาว พริก มะเขือ ข้าวโพด กล้วย และพืชผักต่างๆ อีกหลายชนิด นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานภาครัฐทั้งอำเภอ เกษตรอำเภอ เทศบาลตำบลบ้านด่าน และอีกหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทั้งเรื่องระบบน้ำใต้ดินสำหรับใช้หล่อเลี้ยงพืชผัก สร้างโรงเรือน และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย ไตรโคเดอร์มา และฮอร์โมนไข่ แก่เกษตรกรเพื่อใช้สำหรับกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยตัวเอง โดยพืชผักที่ปลูกนอกจากชาวบ้านจะเก็บผลผลิตไปบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ว ยังได้เก็บไปขายตามตลาดนัด ถนนคนเดินเซราะกราว และยังมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละกว่า 10,000 บาทต่อเดือนอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมหลังทำนาได้เป็นอย่างดี

             

นอกจากสมาชิกจะมีรายได้จากการปลูกผักปลอดสารขายเดือนละกว่าหมื่นบาทแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านในชุมชน และสร้างความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว เพราะไม่ต้องอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น และยังได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

NS01: การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมีนาคม – YouTube

อื่นๆ

เมนู