การคมนาคมในชุมชนบ้านด่าน

ข้าพเจ้านางสาวพรนัชชา แฉล้มรัมย์ บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ในการประชุมวันแรกของการทำงานเพื่อพบกับสมาชิกทั้ง 20 คนที่ได้ทำงานร่วมกันในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ไปสำรวจร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอีก 2 คน ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งปัญหาภายในชุมชน ซึ่งประชาชนที่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ้านด่านนั้นมีปัญหาหลากหลายแบบร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมในชุมชน ที่ประชาชนนั้นมีความต้องการให้เกิดการแก้ไข

จากการลงสำรวจทำให้ค้นพบว่า ถนนภายในหมู่บ้านนั้นมีความคับแคบ เป็นเพราะการสร้างบ้านของคนในชุนชมนั้นนิยมสร้างให้ใกล้กัน เพื่อที่จะได้สามารถช่วยเหลือกันสะดวก หากมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านหลังใดหลังหนึ่ง อีกทั้งคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มักใช้การเดินในการเดินทางไปบ้านหลังต่าง ๆ และไม่สามารถขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ ทำให้ความคับแคบนั้นไม่ใช่ปัญหาภายในชุมชนมากนัก แต่ถ้าหากนำไปรวมกับปัญหาเกี่ยวกับไฟตามถนนภายในหมู่บ้านที่ไม่มีแล้ว ในเวลากลางคืนนั้นจะเป็นอันตรายอย่างมากในการเดินทาง ไฟตามถนนภายในหมู่บ้านจึงเป็นปัญหาหลักที่พบเจอเกี่ยวกับการคมนาคมของชุมชนที่ผู้อาศัยนั้นอยากให้ทำการติดตั้งให้ และอีกปัญหาที่เกี่ยวกับการคมนาคมที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการสร้างเกาะกลางถนนใหม่ของถนนบริเวณนั้น เป็นเป็นเกาะกลางถนนแบบสูงที่ไม่สามารถเดินข้ามผ่านไปได้ นั่นทำให้ผู้สู้งอายุที่อาศัยภายในหมู่บ้านมีปัญหาในการที่จะต้องข้ามถนนไปยังวัดในตอนเช้าเพื่อทำบุญ อีกทั้งประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบริเวณเกาะกลางถนนที่สร้างใหม่นั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ทางกลับรถนั้นไกลจากตัวหมู่บ้านที่เขาอยู่มากเกินไป ทำให้เกิดความลำบากในการขับขี่ จึงอยากให้ช่วยนำเกาะกลางถนนออก หรือเปลี่ยนให้เป็นเกาะกลางถนนแบบเตี้ยแทน

ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจแต่ละหมู่บ้านโดยการแบ่งกลุ่มนั้น ทำให้เราสามารถรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การท่องเที่ยวภายในชุมชน ที่เกิดขึ้นภายในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน รวมถึงการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก้ประชาชนภายในตำบลร่วมกันในเดือนต่อไป

อื่นๆ

เมนู