การจักสานจากไม้ไผ่บ้านด่าน

บ้านหนองทับ ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว นภาพร นาคินชาติ

หลักสูตร การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชน ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของคนในชุม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาในการพัฒนาการสร้างรายได้จากอาชีพนั่นๆ ชั้นตอนการผลิต ต้นทุน การตลาด ที่ชุมชนมีอยู่เดิมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา โดยพบว่าแต่ละชุมชนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลากหลาย และจากการลงพื้นที่พบว่าชุมชนที่มีการจักสานจากไม้ไผ่ที่น่าสนใจอยู่หนึ่งชุมชนในชุมชนนั้นจะมีแค่หนึ่งครัวเรือนที่ที่ทำการจักสานจากไม้ไผ่ และเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน

จากผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานข้าพเจ้าและทีมงานได้สอบถาม นายแดง ชิวรัมย์ ในครั้งนี้พบว่า เป็นชาวบ้านของบ้านหนองทับได้ทำอาชีพเสริมคือการจักสานจากไม้ไผ่ได้ทำการผลิตเพียงคนเดียว ซึ่งใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นทำให้เกิดภูมิปัญญาด้านการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้เป็นงานฝีมือของคนในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดและทำมานาน โดยการจักสานจากไม้ไผ่ได้ผลิตขึ้นมาเพียงสองอย่าง เช่น สุ่มไก่และรังฝักไข่ ซึ่งใช้ไม้ไผ่ดิบมาสานโดยใช้ไม้ไผ่ที่หามาได้จากในท้องถิ่น มาสานให้เกิดรูปร่างลวดลายและทำเพื่อประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไป การจำหน่ายจะจำหน่ายเป็นอันตกต่อเดือนจะจำหน่ายได้มากกว่า 2,000 บาท/เดือน

ดังนั้นการจักสานจากไม้ไม้ไผ่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับอาชีพหลักได้และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในครัวเรือน ได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู