ข้าพเจ้า : นายพันธ์ณรงค์ รัถยาภิรักษ์   ภาคประชาชนทั่วไป  ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : พยาบาลศาสตร์ NS01  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ก็คือ การศึกษาชุมชนและวิจัยชุมชนนั่นเองโดยใช้เครื่องมือต่างๆเก็บรวบรวมข้อมูลต่างทุกด้านในชุมชน ได้แก่ ด้านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร และที่สำคัญคือ ด้านปัญหาของชุมชนนั่นเองและนำข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมมานำมาวิเคราะห์และคิดหาวิธีในการช่วยแก้ปัญหาของชุมๆนั้นๆต่อไป

การเก็บข้อมูลด้านพื้นฐานต่างๆของทั้ง 20 ชุมชนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านตะโคง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านกระดึง หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านด่าน หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านโคกวัด หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ 6 ชุมชนบ้านนาฝาย หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านโยนช้า หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสองห้อง หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านโคกขาม หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ชุมชนบ้านหนองทับ หมู่ที่ 14 ชุมชนบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 15 ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 16 ชุมชนบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 17 ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 18 ชุมชนบ้านระหาร หมู่ที่ 19 ชุมชนบ้านหนองหว้าฯ หมู่ที่ 20 ชุมชนบ้านเสม็ด จะมีหน่วยงานที่คอยทำหน้าที่ของตนเอง เช่น อำเภอจะมีหน้าที่ในการ การสนับสนุนการเลือกตั้ง การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักทะเบียนอำเภอ ส่วนหน้าที่การทำงานของเทศบาลของตำบล จะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จะเห็นได้ว่าในการเก็บข้อมูล ด้านต่างๆของชุมชนสำคัญๆอำเภอ และเทศบาลจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่โดยตรงกับพื้นที่นั้น ๆโดยตรง จากทุกหน่วยงานในการประสานงาน ระดับประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ดูแล เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในทุกด้าน ด้านชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้  การสงเคราะห์  การจัดสวัสดิการ  ยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัว  ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้าน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง  มีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมทั้งหมดในตำบล

       โครงการจัดทำฐานข้อมูลเราจะทำอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร

การจัดทำฐานข้อมูลอย่างไร

  1. โดยการลงพื้นที่ สำรวจข้อมูล ประชาชน ชุมชน ในหมู่บ้าน ตำบลบ้านด่าน
  2. การเก็บรวบร่วมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา เช่น  อายุ อาชีพ การทำเกษตรกร ค้าขาย ข้อมูลรายได้ ของประชาชน ในชุมชน
  3. การรวบร่วมข้อมูล ลงในฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล ทุกอย่างไว้ในระบบ ลิ้ง U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

มีประโยชน์อย่างไร

  1. เพื่อเป็นประโยชน์ในการ จัดเก็บข้อมูล เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการใช้งานใน ประชาชน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพบปัญหา และแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องในชุมชน
  3. เพื่อประสานงานทุกหน่วยงานในการทำหน้าที่อย่างถูกต้องชัดเจน ในการปฎิบัติหน้าที่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาความรู้ความสามารถคนในชุมชน
  4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแล และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
  5. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
  6. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเก็บไว้ใช้ เพื่อหน่วยงานราชการ องค์การปกครองท้องถิ่น นำไปให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี        มีหลักธรรมมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิต  อีกต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู