ข้าพเจ้า นางสาวณัฐกฤตา  ลาภสาร บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ  ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อเสื่อกก  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านด่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการทอเสื่อในชุมชนบ้านโยนช้า ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พูดคุยกับชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกข้าว ทำสวนอ้อยดำรงชีวิตด้วยความประหยัดอดออม หลังจากหมดช่วงการทำนา ทำสวน หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จแล้วนั้นทำให้มีเวลาว่างและไม่มีรายได้ จึงได้ทอเสื่อกกเป็นอาชีพเสริมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ใช้เองที่เหลือนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

จะเห็นว่านอกจากอาชีพทำนา ทำสวนเป็นหลักแล้ว การทอเสื่อกกก็เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว ฝึกฝนตนเองให้มีสมาธิได้บริหารร่างกายให้แข็งแรงและยังเป็นการสานต่อภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู