การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการขนส่ง ที่พัก อาหาร และธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งผลผลิตหลักที่นักท่องเที่ยวซื้อโดยตรงคือบริการ กับที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้า เป็นต้น รวมเป็นการซื้อสินค้าและการบริการ การเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือปัจจัย 4 ของการดำเนินชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องขอการ พักผ่อนหย่อนใจ เป็นนันทนาการ เป็นสิ่งที่พึงปราราถนาในการเสริมคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  เกิดประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว เกิดประโยชน์ ต่อนักท่องเที่ยวโดยตรง และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อคนในชุมชนในท้องถิ่นเพราะเป็นการหารายเสริมก่อให้เกิดชื่อเสียงแก่ชุมชนอีกด้วย

ในตำบลบ้านด่านก็เป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยส่วนสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้แก่วัด เช่น พระบรมธาตุเจดีย์วัดเกาะแก้ว(วัดระหาน) เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยความสวยงามภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระสังฆนายกฝ่ายสยามวงศ์ และพระอัครมหาบัณฑิต วิมละรัตนะ เจ้าอาวาสวัดศรีเวฬุวนาราม ประเทศศรีลังกา ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน เป็นสถานที่สงบร่มรื่น และมีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญและปฏิบัติธรรม รองลงเป็นแม่น้ำ, ห้วย, หนองบึง, อ่างเก็บน้ำ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในบ้านด่าน มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติและยังมีร้านอาหารริมน้ำเพื่อให้ได้รับประทานอาหารและชมบรรยากาศที่เย็นสบายถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีน้อยแต่น่าสนใจอย่างมากเป็นทั้งแหล่องท่องและแหล่งความรู้ไปในตัว คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารและโฮมสเตย์ ได้รวมกลุ่มปลูกผักผสมผสานปลอดสารพิษบริโภคลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและขาย โดยใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ที่หาได้จากท้องถิ่น ทั้งนำความรู้จากภาครัฐทำชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชใช้เอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้สำหรับพืชผักที่ปลูก นอกจากชาวบ้านจะเก็บผลผลิตไปบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ว ยังได้เก็บไปขายตามตลาดนัด และยังมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมหลังทำนาได้เป็นอย่างดี จากแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาการมีส่วนร่วมในการจัดการ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นถือว่ายังมีน้อยกว่าเท่าที่ควร ซึ่งการจัดการด้านการท่องเที่ยว/ปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวของชมุชนยังไม่มากพอจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ น้ำไม่เพียงพอ ขยะ และน้ำเสีย  ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ส่งเสริมและสนับบสนุน

   

จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนั้นเป็นแหล่งหารายได้เสริมจากการว่างจากอาชัพหลักทำนาของชาวบ้านยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากได้ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ แสวงบุญและได้ความรู้มากมาย จึงควรได้รับการดูแลส่งเสริมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพที่สวยงาม สะอาด ดูแลอนุรักษ์สืบทอดเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป

อื่นๆ

เมนู