การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เรียกกันว่า Workshop นี้ เป็นการประชุมอีกแบบหนึ่ง ที่ใช้กันมากในบริษัทในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และในองค์การต่าง ๆ เนื่องจากการประชุมแบบนี้ จะต้องมีการฝึกปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักสำคัญ การประชุมแบบนี้ ปกติแล้วจะมีสมาชิกที่ร่วมประชุมจำนวนไม่มากนัก คือมักจะมีจำนวนแต่เพียงพอเหมาะกับอุปกรณ์ และ เครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติการ ในเรื่องที่จัดประชุมนั้น ๆ ขึ้น โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวแต๋นแก่ชุมชนตำบลบ้านด่านเพื่อนำความรู้ไปต่อยอด

จากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ มีนตกงานเป็นจำนวนมากชาวบ้านไม่มีงานทำ รายได้จากอาชีพหลักไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่มากขึ้น ทั้งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น ความเจ็บป่วยโรคภัยต่างๆรวมไปถึงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโรคติดต่อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมาก ข้าวแต๋นเป็นขนมชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในตำบลบ้านด่านและมีผู้ที่ผลิตขนมข้าวแต๋นอยู่แล้ว การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจจึงเป็นเรื่องง่าย วิธีทำไม่ซับซ้อนโดยนำข้าวเหนียวนึ่งมากดใส่พิมพ์แล้วเอามาตากแดดให้แห้ง นำไปทอด จากนั้นราดด้วยน้ำอ้อยแล้วนำมาบริโภค ข้าวแต๋นมีรสชาติที่อร่อยโดดเด่นคือ หวาน หอม กรอบและอร่อย สามารถใช้เป็นของว่างในการต้อนรับแขกในงานบุญเกือบทุกที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่ายและกรอบอร่อย ที่สำคัญไม่มีโคเรสเตอรอล มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และโซเดียมที่จำเป็นต่อร่างกาย การผลิตข้าวแต๋นเพื่อจำหน่ายแก่คนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และส่งไปขายทั่วประเทศและต่างประเทศสามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายแก่ครอบครัวและชุมชน การได้ลงมือทำด้วยตนเองจะทำให้เกิดทักษะทราบถึงข้อบกพร่องปัญหาต่างๆรวมถึงความยากง่ายในการทำ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการไม่เพียงแต่ได้ความรู้แต่ยังพบผู้ทีมีความคิดความสนใจในเรื่องเดียวกันสามารถร่วมกันเพื่อพัฒนาหรือสร้างอาชีพได้

นอกจากการได้ความรู้การผลิตข้าวแต๋น ทักษะการผลิตข้าวแต๋นจากการลงมือปฏิบัติ และรู้จักผู้ที่สนใจร่วมกันจากเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวแต๋นแล้ว สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตหรือสถานที่ในการผลิตขนมข้าวแต๋นจริงในชุมชนบ้านโยนช้าตำบลบ้านด่านเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะได้เนื่องจากที่ชุมชนนี้มีการผลิตข้าวแต๋นจนได้มาตรฐานและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคภูมิใจของตำบลบ้านด่าน

          

 

อื่นๆ

เมนู