ข้าพเจ้านางสาว ชลิตา ฤทธิรงค์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนสว่าง และบ้านระหาน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงสำรวจพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้มา โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

                           

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนเลี้ยงสัตว์ประเภท วัว ควาย เป็นต้น โดยส่วนมากจะเลี้ยงเอาไว้ขายให้แก่นายทุน ซึ่งจากการสำรวจพบว่าไม่ได้เลี้ยงเพื่อบริโภคเท่านั้น บางครัวเรือนถือเป็นรายได้หลักที่ได้จากการขายสัตว์เลี้ยงของตนเพื่อนำมาเลี้ยงชีพในครอบครัว แต่ก็พบปัญหาคือสัตว์เลี้ยงประเภท วัว ควาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงนั้น ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงในระยะเวลานานซึ่งการจะได้ขายแต่ละครั้งจะทิ้งช่วงเวลานานหลายปี ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินไม่พอเลี้ยงชีพในครอบครัว แต่การที่จะต้องไปประกอบอาชีพ อื่น ๆ ด้วยก็เป็นไปได้ยาก เพราะวัวและควายนั้น เราจะต้องไปเกี่ยวหญ้า หรือมีต้นทุนการซื้อฟางข้าวมาให้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาคือความยากจน

                                                                       

         จากปัญหาที่ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่า ชาวบ้านขาดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ชนิด อื่น ๆ เพราะ วัว และควายนั้น ได้เลี้ยงกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ตกทอดวิถีชีวิตมาแก่รุ่นลูกหลาน หากจะเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นจึงไม่กล้าที่จะเสี่ยง ดังนั้นหากมีการจัดอบรมการมอบความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ประเภท อื่น ๆ ให้แก่ชาวบ้านสามารถนำมาบริโภค และขายได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นขึ้น เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงสุกร เป็นต้น เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนครอบครัวได้ตลอดทั้งปีนอกจากจะให้ความรู้ก็เป็นการลดปัญหาความยากจนได้

อื่นๆ

เมนู