1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส covid -19 ของประชาชนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์

ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส covid -19 ของประชาชนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายกฤษณะชัย แขวรัมย์ ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กุมภาพันธ์ 2564

ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น ๆ การอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อาจทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ควรมีการปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการรับสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรค

ผลจากการสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid -19 จากชาวบ้านตำบลบ้านด่านจำนวน 20 หมู่บ้าน หมู่บ้านล่ะ 40 ครัวเรือนโดยประมาณจากกลุ่มตัวอย่าง 800หลังคาเรือนที่ได้ทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid -19 พบกลุ่มคนที่ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยติดบ้านโดยส่วนใหญ่จะตอบตรงกันว่าไม่รู้สึกว่าโรค covid -19 เป็นภัยต่อการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะมีส่วนน้อยที่รู้สึกหวาดกลัวต่อโรค covid -19 และผู้สอบถามได้ถามไปทางชาวบ้านว่าพอมีความรู้ความเข้าใจไหมชาวบ้านตอบเพียงว่ารู้วิธีปฏิบัติตนในขั้นเบื้องต้นเท่านั้น เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรการไม่เข้าไปในที่มีคนหมู่มากแล้วได้ถามต่อไปว่ารู้ลักษณะอาการของโรค covid -19 หรือไม่ชาวบ้านก็รู้เพียงว่าจะมีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย เมื่อยตามร่างกาย และสามารถแพร่กระจายไปติดกับผู้อื่นได้

จากปัญหาดังกล่าวซึ่งปัญหาดังกล่าวควรจะมีหน่วยงานหรือองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรค covid-19มาให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้ง 20 หมู่บ้านตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น กลุ่มงานสาธารณสุขตำบล จังหวัดเดินทางมาให้ความรู้แก่ประชาชนทั้ง 20 หมู่บ้านอธิบายลักษะอาการผู้ที่ติดเชื้อโรค covid -19  การป้องกันโรคพร้อมแนะนำการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเช่น  การไม่เข้าไปในพื้นที่ปิดการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์เเละนำข้อมูลมาพัฒนาชุมชนเเละเรียบเรียงนำเสนอในเชิงวิชาการในขั้นตอนต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู