1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. ตรวจสอบรายการเดินบัญชี กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่17 บ้านหัวถนน อำเภอบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจสอบรายการเดินบัญชี กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่17 บ้านหัวถนน อำเภอบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS01การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านด่าน (กลุ่ม กพร.) ประจำเดือนเมษายน                                      ข้าพเจ้า นางสาวพิชญาภา ปีตะเสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.)  ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
หลักสูตร : NS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม นักพัฒนาชุมชนและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำตำบล                                       เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2564 เวลา 9.00 น. ณ หมู่ที่17 บ้านหัวถนน อำเภอบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมด้วยปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม นักพัฒนาชุมชนและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำตำบลได้ลงพื้นที่ หมู่ที่17  บ้านหัวถนน อำเภอบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อไกล่เกลี่ยและตรวจสอบรายการเดินบัญชี กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)  ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีหนังสือแจ้งให้อำเภอบ้านด่าน ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนมา

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายเทียบ เพิ่มพร้อม ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม นักพัฒนาชุมชนและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำตำบลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่อง รายการเดินบัญชีกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านแล้วมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป  โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย  หมู่บ้านละ  280,000  บาท  โดยไม่มีดอกเบี้ย และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการ  กข.คจ. ให้มีประสิทธิภาพ ณ หมู่ที่17  บ้านหัวถนน อำเภอบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 9.00 น. และได้ชี้แจงชาวบ้านเกี่ยวกับข้อมูลการยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) เพื่อแจ้งชาวบ้านให้ทราบในเบื้องต้น

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านไกล่เกลี่ย การประสานงาน ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

อื่นๆ

เมนู