ข้าพเจ้า นางสาวกัญธนาญา เฮ่ประโคน ได้สมคัรและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลยัสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี รัมย์2021 ในภาคส่วนของ “ประชาชน” หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01 มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของชุมชนตำบลบ้านด่าน ภายใต้การดูแลและจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์

ข้าพเจ้าและกลุ่มได้ลงสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนตำบลบ้านด่านจำนวนทั้งหมด 20 หมู่บ้าน จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน พบว่าชุมชนตำบลบ้านด่านประสบปัญหาความขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชน ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่3, หมู่4, หมู่9, หมู่16, หมู่19และหมู่20 นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำประปามีกลิ่นและเหม็น และปัญหาการกระจายข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำประปาอีกด้วยความต้องการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาแหล่งน้า ประปาปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ส่งผลทำให้น้ำไม่ไหลติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่มีความเดือนร้อนมาก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสำรวจพื้นที่สร้างแหล่งน้ำ เพิ่มเพื่อให้เพียงพอกบัการอุปโภคบริโภคในชุมชนตำบลบ้านด่าน เช่นการขุดลอก คลอง สระ เป็นต้น และควรมีการแยกทำระบบน้ำประปาเป็นรายหมู่บ้านไปปัญหาน้ำมีกลิ่นและเหม็นทางเทศบาลที่รับผิดชอบควรมีการจัดการหรือดูแลระบบน้ำประปาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และคุ้มค่ากับเงินที่ชาวบ้านจ่ายไป สุดทา้ยการกระจายข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรมีการแจ้งล่วงหน้าหรือประชาสัมพันธ์ก่อนจะมีการซ่อมแซมระบบน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่ใชน้ำประปาในพื้นที่ได้รับรู้และมีการเตรียมตัวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

จากปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนมีความเดือนร้อนมากควรมีการประสานงานกัน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งให้เข้าไปดูแลและลงพื้นที่ของบประมาณลงพัฒนาแหล่งน้า ให้เพียงพอเพื่อคลายปัญหาความเดือดร้อน และความขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับชุมชนตำบลบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู