ดิน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ของสิ่งมีชีวิตต่างๆและมีความสำคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดินสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.ดินเนื้อหยาบ , 2.ดินเนื้อปานกลาง , 3.ดินเนื้อละเอียด จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ในเขตตำบลบ้านด่านจะมีดินลักษณะดินร่วนปนทราย จัดอยู่ในประเภทดินเนื้อปานกลาง  ซึ่งคุณสมบัติของดิน Soil properties  คือ จะมีการระบายน้ำ ระบายอากาศ ทำให้จุลินทรีย์ในดินมีการย่อยสารอินทรีย์ได้เร็วขึ้น จึงทำให้พืชมีการดูด ดึงสารอาหารในดินได้ไว้ขึ้น พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเขตตำบลบ้านด่าน พบว่ามีพืชที่ปลูกในดินร่วนปนทราย Sandy loam ในเขตตำบลบ้านด่าน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.พืชไร่ คือ ข้าว , อ้อย , มันสัปหลัง เป็นต้น 2.พืชสวน คือ มันเทศ , ถั่วลิสง , ผักสวนครัว เป็นต้น  และพบว่าส่วนใหญ่จะปลูกหลังการเก็บเกี่ยว หรือเสร็จสิ้นจากการทำนาแล้ว ยกเว้น อ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกใช้เวลานานกว่าจะเก็บเกี่ยว พืชประเภทหัว เช่น มันสับปะหลัง , มันเทศ , ถั่วลิสง , ผักสวนครัวบางชนิด ที่มีการปลูกในดินร่วนปนทรายจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี เพราะมีการเดินรากได้ดี รากมีการดึงดูดสารอาหารจากดินได้เต็มที่

ดังนั้น พืชที่มีการปลูกในดินร่วนปนทรายในเขตตำบลบ้านด่านส่วนใหญ่ คือ อ้อย , ข้าว , มันสับปะหลัง และผักสวนครัว เพราะดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำระบายอากาศได้ดี จุลินทรีย์มีการย่อยอินทรีย์ในดินได้ดี ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายพืชชนิดนั้นๆ

 

อื่นๆ

เมนู