ภาระหนี้สินของครัวเรือนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวธิวาพร  แปนไมล์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในตำบลบ้านด่าน วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาในการพัฒนาหรือการสร้างรายได้จากอาชีพนั้นๆ ขั้นตอนการผลิต ต้นทุน การตลาด ที่ชุมชนมีอยู่เดิมเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนา โดยพบว่าแต่ละชุมชนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่หลากหลาย และจากการนำผลสำรวจมาวิเคราะห์นั้น ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาระหนี้สินของครัวเรือนในตำบลบ้านด่าน

        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาระหนี้สินของครัวเรือนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ทั้งหมด 755 ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่ไม่มีภาระหนี้สินมี 381 ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน 374 ครัวเรือน สำหรับภาระหนี้สินของครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน แต่สำหรับครัวเรือนที่มีหนี้สินนั้น มีจำนวนหนี้สินมากถึง 74,865,300 บาท โดยค่าเฉลี่ย 200,174.5989 ของครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยสาเหตุภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นมีหลายปัจจัย ดังนี้ ภาระหนี้สินที่เกิดจากการทำการเกษตร การศึกษาบุตรหลาน ซื้อยานพาหนะ ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า) ซื้อโทรศัพท์มือถือ ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทํากิน การเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ลงทุนในการทําธุรกิจ การเล่นหวยหรือการพนัน ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ และอื่น ๆ

       

        สาเหตุภาระหนี้สินของครัวเรือนที่พบมากที่สุดคือ  ภาระหนี้สินจากการทำการเกษตร  มีจำนวน 215 ครัวเรือน เพราะมีต้นทุนในการผลิตสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัตถุดิบในการผลิต ค่าซื้อเครื่องมือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และอื่นๆ อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินมากรองลงมาคือ ภาระหนี้สินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านอาหาร มีจำนวน 143 ครัวเรือน และสาเหตุที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินต่ำสุดคือ ภาระหนี้สินจากการเล่นหวยหรือการพนันและส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ มีจำนวน 3 ครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู