1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. ศาสนสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหมู่ที่ 18 วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ศาสนสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหมู่ที่ 18 วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ศาสนสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหมู่ที่ 18

 วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)

ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  

ข้าพเจ้า นางสาวธิวาพร  แปนไมล์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านในตำบลบ้านด่าน ปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยได้รับผิดชอบพื้นที่ในครั้งนี้ ได้แก่ หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 บ้านโนนสว่าง และหมู่ 18 บ้านระหาน โดยพบว่าแต่ละหมู่บ้านมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทุกหมู่บ้านขาดไม่ได้เลยคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ นั่นก็คือ ศาสนสถาน (วัด) และศาสนสถานที่น่าสนใจ คือ ศาสนสถานหมู่ที่ 18 บ้านระหาน

ผลจากการดำเนินการสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมงานได้สอบถาม นายสมชาย  เยินรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 ความโดดเด่นของหมู่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานที่โดดเด่นของหมู่บ้าน คือ  วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)  เป็นสถานที่สงบร่มรื่น และมีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญและปฏิบัติธรรม ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยความสูง ๖๐ เมตร มี ๔ ชั้น ชั้นที่ ๑ ใช้ประโยชน์เป็นศาลาอเนกประสงค์ ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ชั้นที่ ๓ เป็นอุโบสถ ชั้นที่ ๔ ด้วยรายละเอียดที่ได้สอบถาม วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) จึงเป็นศาสนสถานที่น่าสนใจอย่างมาก โดยผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวอีกว่า แต่ก่อนนั้นคนนิยมและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันขาดการส่งเสริมการพัฒนา จึงกลายเป็นว่าคนเริ่มสนใจและเข้ามาปฏิบัติธรรมน้อยลง

               

ดังนั้น ศาสนสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจอย่างมากและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) ปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น นายสมชาย เยินรัมย์ อยากให้ช่วยส่งเสริมพัฒนาสิ่งที่มีค่า และมีอยู่แล้วของหมู่ที่ 18 บ้านระหาน ให้เป็นศาสนสถานอันเป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมกับรักษาวัฒนธรรมที่มีอยู่ และตนกับชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการรักษาศาสนสถานอย่างเต็มที่

                  

                     

https://www.youtube.com/watch?v=mMnDP6oJIyY&feature=youtu.be

Tags:

อื่นๆ

เมนู