ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา หมวดอ่อน ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ เกิดขึ้นเพื่อรองรับผู้ว่างงานอันเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยได้ให้ผู้ว่างงานได้เข้ามาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน หน้าที่ที่สำคัญในการทำงานคือการเข้าไปสู่ชุมชนหรือตำบลที่รับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาตำบลให้เข้าสู่ตำบลที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา หมวดอ่อน ได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งของผู้ปฎิบัติงานในฐานะบัณฑิตจบใหม่ โดยได้รับผิดชอบในการเข้าไปสำรวจข้อมูลพื้นฐานที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรัรัมย์ โดยในการสำรวจนั้นจะใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานที่อยู่ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านด่าน และหน่วยงานในอำเภอ รวมถึงการสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่

โดยข้าพเจ้าจะขอนำเสนอในส่วนของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนและเยาวชนในตำบลบ้านด่าน ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านมีโรงเรียนทั้งหมด 7 แห่งโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 5 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โรงเรียนสรีพรรณสันตินาฝาย โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์วิทยา 2) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และ 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด่าน โดยจำนวนประชากรทั้งหมดของตำบลบ้านมีอยู่ประมาณ 12,000 คน คิดเป็นเด็กและเยาวชนประมาณ 250 คนหรือคิดเป็น 2% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ปัญหาที่พบจากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกในการสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่พบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนคือเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งไม่ได้อาศัยอยู่พ่อแม่ จะอยู่อาศัยปู่ย่าตายายเนื่องจากพ่อแม่ผู้หรือผู้ปกครองต้องไปทำงานที่ต่างถิ่น ส่งผลให้เด็กขาดการดูและในด้านสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งยังมีกลุ่มของเด็กที่ขาดแคลนทั้งในด้านเสื้อผ้า ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้ยังพบปัญหาเยาวชนจับกลุ่มกันเวลากลางคืน ขับรถเสียงดัง ภายในหมู่บ้าน และปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคือปัญหายาเสพติด ซึ่งจากข้อมูลสถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน พบว่า มีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นในตำบลทุกเดือนซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของคนในชุมชนได้

จากการสำรวจภายในเดือนแรกทำให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนและเยาวชนในตำบลรวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนตำบลบ้านด้านที่ควรได้รับการแก้ไข สำหรับกลุ่มผู้ทำงานจะรวบรวมนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนงานโครงการเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

อื่นๆ

เมนู