ข้าพเจ้า นางสาวกัญธนาญา เฮ่ประโคน ประเภทภาคประชาชน

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

สังคมในตำบลบ้านด่านมีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านแต่ละหมู่จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ทางผู้สำรวจได้ระบุปัญหาทั้งหมด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาทางสังคมในตำบล ดังนี้ 1. ยาเสพติด 2. วัยรุ่น เช่น วัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ และเปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนในหมู่ชุมชน 3. การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 4. การทะเลาะวิวาท 5. ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย 6. การเข้าถึงการศึกษา 7. ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ พื้นที่สาธารณะ 8. ปัญหาการแบ่งเขตที่ดิน 9. ปัญหาความยากจน 10. ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น การแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสังคมในตำบลบ้านด่าน จำนวน 755 หลังคาเรือน พบว่ามีปัญหา จำนวจ 175 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.17 และไม่มีปัญหา 580 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.82 และมีรายละเอียดปัญหาแต่ละด้าน ซึ่งยกมา 3 ลำดับต้น ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน 108 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.2 นำมาเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ปัญหาความยากจน จำนวน 93 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และลำดับที่ 3 ปัญหาวัยรุ่น จำนวน 38 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.1

จากการที่ผู้สำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจสภาวะปัญหาในชุมชนตำบลบ้านด่าน ควรมีการเข้าไปช่วยเหลือ หรือจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆ เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะนำมาซึ่งความไม่สงบและบานปลายไปเรื่อย ๆ  ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกควรมีการเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้น หลังจากนั้นควรมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยตามลำดับ เพื่อให้สังคมน่าอยู่และไม่มีปัญหา หรือนำเสนอโครงการ และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย

อื่นๆ

เมนู