ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้านางสาวเจณจิราภรณ์  วงค์ศรี เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ซึ่งได้รับผิดชอบให้จัดทำโครงการในพื้นที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 11 เดือน โดยในระยะแรกจะเป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งปัญหาสุขภาพของประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  จึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพและการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังของประชาชนด้วย

ผลการสำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 200 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีประชาชนป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 22คน คิดเป็นร้อยละ 11 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทุกคนมีความรู้ในการดูแลตนเองจากคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล  แต่พบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองยังไม่ถูกต้อง คือ ลืมกินยา กินอาหารหวานจัด กินอาหารเค็มจัด ลืมไปตรวจตามนัด จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งหมด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆบ่อยครั้ง เช่น น้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลในหลอดเลือดสูง เกิดภาวะช๊อคและหมดสติ ต้องกลับมารักษาซ้ำก่อนวันนัด และอาจส่งผลต่อภาวะไตวาย หัวใจวาย และเสียชีวิตได้

จากการปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขตามสภาพ ดังนั้นเห็นควรมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

อื่นๆ

เมนู