ข้าพเจ้านางสาวอนุสรา กองไธสง บัณฑิตจบใหม่หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็น แนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทา การพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งบ้านโยนช้าก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีสินค้าโอทอป (OTOP) เป็นของตัวเอง

จากการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านด่านเพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนพบว่าบ้านโยนช้าเป็นหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP)คือ ข้าวแต๋น ในการใช้โดมอบขนมจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนด่านทิพย์ ณ บ้านโยนช้า ม.7 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเดียวในตำบลบ้านด่านที่ทำโอทอป (OTOP) ข้าวแต๋นโดยมีการจัดตั้งกลุ่มจำนวน 20 คน เพื่อทำขนมข้าวแต๋นบ้านโยนช้าตั้งอยู่ในที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ โดยจัดจำหน่ายเป็นของฝากที่สนามช้าง โอทอปบ้านด่านและถนนคนเดินเซาะกราว ในช่วงฤดูฝนนั้นจะไม่สามารถตากข้าวแต๋นได้เต็มที่ เนื่องจากแสงแดดไม่เพียงพอและมีเป็นช่วงหรือบางวันอาจไม่มีแสงแดดเลย

ในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำขนมข้าวแต๋นของชาวบ้านชุมชนบ้านโยนช้า ตำบลบ้านด่าน เป็นอาชีพเสริมอีกทางเลือกหนึ่งในการหารายได้รองจากอาชีพหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน และยังเป็น ศูนย์รวมและเปลี่ยนความรู้ด้านอื่นอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู