ข้าพเจ้า: นายกฤษณะชัย แขวรัมย์ ประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:พยาบาลศาสตร์ NS01 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชีวิตที่มากอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมากมาย ผู้สูงอายุเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะส่งผลทำให้ภาวะสุขภาพจิตใจของคนในครอบครัวดีด้วยการส่งเสริมดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพัฒนาสภาพจิตใจให้เข็มแข็งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำเอากิจกรรมมาให้ผู้สูงอายุทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวลรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าอันจะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุจึงได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มาพบพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุ

การสำรวจปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนบ้านด่านพบผู้สูงอายุมีโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และเนื่องจากวัยผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพด้านต่างๆมากมาย เช่นการนอนที่ลดน้อยลง อาจหลับยากขึ้น ตื่นบ่อย หลับไม่ลึก และตื่นมาไม่สดชื่น โดยมีสาเหตุจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยรวมถึงอาจมีสาเหตุอื่น ๆ มาจาก ภาวะซึมเศร้า ความเครียด ความวิตกกังวล อาการปวดต่างๆ กรดไหลย้อน ปัญหาการมีโรคประตัวรุมเร้าปัญหาการหายใจหรือโรคนอนกรน ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ตลอดจนผลข้างเคียงจากการทานยา เป็นต้น

ดังนั้นควรมีการส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะการดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจการปรับสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยรวมทั้งการสร้างระบบในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและมองเห็นภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

                                   

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู