ข้าพเจ้านางสาวนุสรีย์ นามปราศัย ประเภทนักศึกษา NS01

หลักสูตร : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในตำบลบ้านด่านประจำเดือนธันวาคม พ. ศ. 2564

ชุมชนตำบลบ้านด่านเป็นชุมชนชนบทประกอบด้วย 20 หมู่บ้านอาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือ การทำการเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และมีคนในชุมชนบางส่วนพบปัญหาว่างงานนอกจากอาชีพหลักที่คนในท้องถิ่นประกอบอาชีพแล้ว คนในชุมชนตำบลบ้านด่านยังหารายได้เสริมจากการเพิ่มมูลค่าไห้กับวัสดุและอาหารในท้องถิ่น และเพื่อนำพืชการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าไห้แก่สินค้าและยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น การผลิตสินค้าหรือการสร้างแบรนด์สินค้าสักแบรนด์หนึ่ง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตคือกล่องบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามความสำคัญสิ่งนี้ไป เนื่องจากบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าคือสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเห็นและเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าให้อยากเห็นตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าถูกออกแบบเพื่อให้มีการเก็บรักษาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหายจากความร้อน แสงแดด หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อน ทำหน้าที่รองรับสินค้า บรรจุสินค้าให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามรูปร่างของบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ป้องกันสินค้าไม่ให้สินค้าเสียหายหรือแตกหักรั่วซึม ทำหน้าที่คงคุณภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่แสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนผสม แหล่งผลิต สื่อความหมายของสินค้า ให้ลูกค้าสนใจ ทำหน้าที่ในการยกระดับราคาขายได้สูงขึ้น จากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และเพื่อส่งเสริมการตลาดจึงมีการผลิตเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักและจดจำสินค้าที่ตนบริโภค เนื่องจากบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองเห็น บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าจึงต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น ดึงดูดผู้บริโภคให้มีความต้องการในสินค้านั้น

คณะผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญจากปัญหาที่พบยังขาดกระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า จึงอยากให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดค้นต้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและสร้างอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนตำบลบ้านด่านต่อไป

       

อื่นๆ

เมนู